Privātuma politika

I Vispārīgie noteikumi

1.1. Datu pārzinis Nodibinājums “Vides risinājumu institūts”, reģistrācija Nr. 50008131571, Juridiskā adrese: “Lidlauks”, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126, Latvija, Faktiskā adrese: “Lidlauks”, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126, (Turpmāk Vides risinājumu institūts/Pārzinis)

1.2. Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam – fiziskajai personai – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām.

1.3.Vides risinājumu institūts piemēro Privātuma politiku, veicot personas datu apstrādi, t.sk. pārziņā esošo tīmekļa vietni www.naturemedicine.lv nodoto personas datu apstrādi.

1.4. Vides risinājumu institūts nodrošina, ka datu subjekta personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā politikā iekļautos noteikumus un ievērojot 2016. gada 27. aprīļa ES Vispārējās personas datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 prasības. Vides risinājumu institūts apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai datu subjekta dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

1.5. Privātuma politikā tiek izmantoti 2016. gada 27. aprīļa ES Vispārējās personas datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 un Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktie termini.

II Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

2.1. Vides risinājumu institūts var apstrādāt datu subjekta personas datus šādiem nolūkiem:

2.1.1. potenciālo darbinieku atlasei, saņemot datu subjekta Curriculum Vitae un pieteikumu (leģitīma interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

2.1.2. personāla vadība (leģitīma interese, uz normatīvo aktu regulējuma pamata);

2.1.3. grāmatvedības uzskaite (normatīvo aktu regulējums);        

2.1.4. īpašuma pārdošanas, pirkšanas un īpašuma nomas, īres darījumu noformēšanai, un pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei, uz datu subjekta piekrišanas);

2.1.5. drošības nodrošināšanai Vides risinājumu institūta telpās un teritorijā tiek veikta videonovērošana (leģitīma interese drošības nodrošināšanai);

2.1.6. apmeklētāju personas datu fiksēšana apmeklētāju kontrolei (leģitīma interese, normatīvo aktu regulējums);

2.1.7. dokumentu arhivēšana (leģitīma interese, normatīvo aktu regulējums);

2.1.8. informācijas sistēmu pārvaldība (leģitīma interese, deleģējums, normatīvo aktu regulējums);

2.1.9. preču pārdošanai un pakalpojumu sniegšanai (leģitīma interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

2.1.10. attālinātie novērojumi vai fotofiksācija monitoringa veikšanai, kvalitātes kontrolei un drošības nodrošināšanai (leģitīma interese, normatīvo aktu regulējums, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

2.2. Vides risinājumu institūta organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video ierakstu uzņemšana sabiedrības informēšanas un vēstures arhīva veidošanas nolūkā.

2.3. Vides risinājumu institūta ēkās, apsaimniekotajās teritorijās un objektos var tikt veikta foto attēlu un video ierakstu uzņemšana, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību

III Personas datu glabāšanas ilgums

3.1. 3.1. Personas dati tiek apstrādāti tikai iepriekš minētajiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, interešu aizsardzībai, vai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām personas dati tiek dzēsti, iznīcināti vai arhivēti.

3.2. Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai šādu rīcību paredz amata pienākumi.

IV Personas datu saņēmēju kategorijas

4.1. Personas dati var tikt nodoti trešajām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts, privātuma politikā noteikto mērķu sasniegšanai, un ciktāl Vides risinājumu institūtam ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai ar datu subjekta noslēgto līgumu:

4.1.1. valsts institūcijām normatīvo aktu prasību izpildei;

4.1.2. organizācijām un institūcijām līguma izpildes ietvaros;

4.1.3. atsevišķos gadījumos par personas datu apstrādātājiem var tikt piesaistīti pakalpojumu sniedzēji, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

V Datu subjekta tiesības

5.1. Datu subjektam ir tiesības:

5.1.1. saņemt no Vides risinājumu institūta apstiprinājumu par to, tiek vai netiek apstrādāti datu subjekta personas dati, ja vien datu subjekta rīcībā jau nav attiecīgā informācija;

5.1.2. pieprasīt datu subjekta datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu apstrādi, kā arī atsaukt piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;

5.1.3. iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu inspekcijai.

5.2. Centrs veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

5.3. Ja datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību pirmsšķietami ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

VI Personas datu aizsardzība

6.1. Vides risinājumu institūts nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Centrs izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības.

6.2. Vides risinājumu institūts īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta sniegtos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu,

pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

VII Kontaktinformācija

7.1. Datu subjektam ir tiesības iesniegt iesniegumu, norādot jautājumus un komentārus par Vides risinājumu institūta privātuma politiku:

7.1.1. sūtot e-pasta vēstuli uz lidlauks@vri.lv

7.1.2. sūtot vēstuli uz juridisko adresi: “Lidlauks”, Priekuļu pag., Cēsu nov.

7.2 Vides risinājumu institūts veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, korespondences adresi)”.

lvLatvian
Scroll to Top